fbpx

Zsolt Rozgonyi Photo

 • természetes
 • fények
 • gyerek
 • család
 • fotó

Állati fotózás- nyereményjáték

Tavaszi fotózás- nyereményjáték

 

Részvételi- és Játékszabályzat

 1. Rozgonyi Zsolt E.V. (székhely: 1113 Bp., Vincellér u. 26/C – továbbiakban: „Szervező”) által, szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: „Játék”) kizárólag azon belföldi, magyar állampolgár, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18 éven felüli, nem cselekvőképtelen természetes személy vehet részt, aki nem esik a 8. és 9. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: „Játékos”).

A Játékban való részvételhez szükséges a Zsolt Rozgonyi Photo Facebook oldalának (https://www.facebook.com/zsoltrozgonyi.photo) követése és az oldalon posztolt játékfelhívásra és közzétett játékkérdésre releváns válaszadás (továbbiakban: „Pályázat”).

A Pályázat benyújtása a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 1. A Játék 2020. augusztus 25-én (kedden) 16:00:01 órakor indul, és 2020. szeptember 6-án (vasárnap) 22:59:59 óráig tart.
 2. A játékban csak a Zsolt Rozgonyi Photo Facebook oldalának kedvelői / követői vehetnek részt, ez a sorsolásnál ellenőrzésre kerül. Egy Játékos a posztban található kérdésre egy választ, vagyis egy Pályázatot küldhet be, melyet a nyereményt hirdető posztnál Facebook komment formájában kell megtennie.

A válaszadók közül a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékost. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért vagy üzenetekért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

A Játék nyereménye egy 50%-os kedvezmény, mely bármely fotós csomagra beváltható 2020.09.10 és 2020.10.31 között.  A nyeremények készpénzre nem válthatók és másra nem átruházhatók.

 1. 4. A Nyertes(ek) kiválasztása:

4.1. A sorsolás számítógéppel a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően történik, a Szervező székhelyén. A Nyertes(ek) kiválasztása az összes, részvételre jogosult, érvényes nevezést beküldő Játékos közül véletlenszerűen kerül kisorsolásra. A Szervező az adott Játék időtartama alatt érvényesen beküldött Pályázatok közül a véletlenség elve alapján gépi sorsolással, a https://socialwinner.besocial.hu/weboldal segítségével választ ki 3 db Pályázatot a játék posztban meghatározott játék lezárását követő 3 munkanapon belül. A játékfolyam során 1 db Nyertes, és 2 db Tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A Szervező az ajándék nyertesének nevét a Facebook oldalán (link), a közzétett játékkérdést tartalmazó poszt alatt, hozzászólásként közzéteszi a sorsolástól számított 3 munkanapon belül.

A Nyertes(ek)nek Facebook privát üzenetben kell jelentkeznie nyereményéért a Facebook oldalon és meg kell adnia teljes nevét, e-mail címét és telefon számát a nyeremény egyeztetése céljából, 7 napon belül. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (vagy Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos a Facebook üzenet formájában történő értesítésre 7 napon belül nem válaszol. A Tartaléknyertesek közül az időben korábban kisorsolt lép először a nyertes helyébe, majd annak kiesése esetén válik jogosulttá a második Tartaléknyertes.

 1. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

5.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 1. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
 2. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható.
 3. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
 4. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.
 5. Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak https://www.facebook.com/zsoltrozgonyi.photo internetes oldalon.
 6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
 7. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője Rozgonyi Zsolt E.V., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az adatkezelési szabályzat az alábbi címen érhető el:

https://zsoltrozgonyi.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

 

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő e-mail címen: photo@zsoltrozgonyi.hu. A Játékos ugyanezen az e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

– amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

A Szervező jelen Játékkal kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Játék lebonyolításával, az abban való részvétellel kapcsolatban mindennemű jogi út kizárt. A Szervező kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játék használata során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékszabályzatot – ideértve a nyereményeket is – bármikor egyoldalúan megváltoztassa, vagy visszavonja.

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

Budapest, 2020. 08. 25.

Az itt található tartalmak másolása csak a szerző jóváhagyásával történhet.